Informacja o połączeniu spółek

Ogłoszenie o udostępnieniu Planu połączenia (art. 500 § 2 ze zn. 1 k.s.h.)

29 lutego 2024 r.


 

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Apella Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przy ul. Legionów 126-128, 81-472 Gdynia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000391928, NIP: 5862272058, REGON: 221477656, o kapitale zakładowym 23.986.600 zł wpłaconym w całości („Spółka Przejmująca”) ze spółką pod firmą Latarnia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ul. Legionów 126-128, 81-472 Gdynia, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000556856, NIP: 5862297058, REGON: 361465660, o kapitale zakładowym 205.000 zł wpłaconym w całości („Spółka Przejmowana”), Spółki, działając na podstawie art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, w dniu 28 lutego 2024 r. uzgodniły plan połączenia ww. Spółek („Plan Połączenia”).

W związku z powyższym, Latarnia sp. z o.o., na podstawie art. 500 § 2 ze zn.1 k.s.h., niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości, za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, Plan Połączenia wraz z załącznikami, wskazując jednocześnie, iż będzie on dostępny nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia powyżej wskazanych spółek. 

Pliki do pobrania

 

PLAN POŁĄCZENIA

ZAŁĄCZNIK – NR 1

ZAŁĄCZNIK – NR 2

ZAŁĄCZNIK – NR 3

ZAŁĄCZNIK – NR 4

 
Wydawnictwo Latarnia © 2015. Wszystkie prawa zastrzeżone