Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LATARNIA.COM.PL

obowiązujący od dnia 25 maja 2018 r.

Sklep internetowy Latarnia.com.pl jest prowadzony przez spółkę pod firmą Latarnia sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-472) przy ul. Legionów 126-128, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000556856, kapitał zakładowy: 205.000,00 zł, NIP: 5862297058, REGON 361465660 (dalej: Spółka).

 

Rozdział I

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Latarnia.com.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym Latarnia.com.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Właścicielem i prowadzącym Sklep Internetowy Latarnia.com.pl jest spółka pod firmą Latarnia sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Legionów 126-128, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000556856, NIP 5862297058, REGON 361465660, kapitał zakładowy 205.000,00, dane kontaktowe do szybkiego kontaktu: telefon +48 665 890 134, adres e-mail: [email protected].
 3. Regulamin stanowiący integralną część umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Spółką zostaje udostępniony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.) a równocześnie (wraz z pozostałymi dokumentami sporządzanymi przy zawarciu umowy sprzedaży) stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego przewidzianego treścią art. 12 ust.1 oraz art. 18 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz.827).

 

Rozdział II

DEFINICJE

 1. Dla celów Regulaminu poniższe wyrazy i wyrażenia otrzymują następujące znaczenie:

a)       Punkt Odbioru – detaliczny punkt sprzedaży prowadzony przez Spółkę lub przez osoby związane ze Spółką umowami o współpracy

b)       Sklep Internetowy Latarnia.com.pl – prowadzony przez Spółkę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową latarnia.com.pl

c)       Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego Latarnia.com.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów

d)       Konsument – klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym Latarnia.com.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)

e)       Wypowiedzi – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym Latarnia.com.pl, w tym w szczególności recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego Latarnia.com.pl lub oceny przebiegu transakcji

f)         Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego Latarnia.com.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. W przypadku zarejestrowanego Klienta możliwe jest wpisanie numeru kodu rabatowego

g)       Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym Latarnia.com.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu

h)       Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Spółki podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą

i)         Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej, w szczególności są to: ebooki, gry cyfrowe (komputerowe)

j)         Ebook – książka w wersji elektronicznej, zapisane i dostarczone Klientowi w formacie plików PDF, EPUB lub MOBI bądź w postaci plików w innych formatach oferowanych przez Sklep Internetowy Latarnia.com.pl, sprzedawane w postaci plików cyfrowych lub w postaci nośników pamięci typu płyty CD, DVD, itp.

k)       Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

 

Rozdział III

POSTANOWIENIA OGÓLNE. WYMOGI TECHNICZNE

 1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego Latarnia.com.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego Latarnia.com.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
  a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari (dla komputerów – przeglądarka internetowa w wersji aktualnej dla danego systemu operacyjnego; dla urządzeń przenośnych – aktualna wersja przeglądarki internetowej wbudowanej w urządzenie)
  b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 2. Spółka nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Sklepu Internetowego Latarnia.com.pl na urządzeniu Klienta w przypadku niespełnienia minimalnych wymogów określonych w niniejszej części.
 3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego Latarnia.com.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.
 4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego Latarnia.com.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego Latarnia.com.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego Latarnia.com.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego Latarnia.com.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego Latarnia.com.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego Latarnia.com.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.
 6. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego Latarnia.com.pl nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego Latarnia.com.pl możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami Rozdziału IV Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.

 

Rozdział IV

REJESTRACJA W SKLEPIE INTERNETOWYM LATARNIA.COM.PL

 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym Latarnia.com.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować Regulamin Sklepu Internetowego Latarnia.com.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
 2. Rejestracja w Sklepie Internetowym Latarnia.com.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego Latarnia.com.pl, są nieodpłatne.
 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym Latarnia.com.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego Latarnia.com.pl należy wysłać wiadomość z prośbą o usunięcie konta na adres emailowy Spółki: [email protected] z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym Latarnia.com.pl.
 5. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy danych logowania do swojego konta w Sklepie Internetowym Latarnia.com.pl. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się danymi logowania do danego konta w Sklepie Internetowym Latarnia.com.pl jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

 

Rozdział V

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO LATARNIA.COM.PL

 1. Logowanie do Sklepu Internetowego Latarnia.com.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta.
 2. Zamieszczając wszelkie dane w koncie Klienta, Klient oświadcza, iż władny jest do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich nieograniczonemu kręgowi osób.
 3. Klient, który zarejestrował konto, oraz Klient zamierzający dokonać zakupów w Sklepie Internetowym Latarnia.com.pl może korzystać z dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego Latarnia.com.pl, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego Latarnia.com.pl oraz zamieszczać Wypowiedzi w Sklepie Internetowym Latarnia.com.pl. Klient, który zarejestrował konto, ma możliwość sprawdzenia historii swoich zamówień.
 4. Wypowiedzi zamieszczane przez Klientów nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego (za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznawane będą w szczególności informacje o charakterze promującym lub reklamowym, w tym w postaci linków do innych stron internetowych).
 5. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą zawierać treści bezprawnych, wulgaryzmów i słów powszechnie uznanych za obraźliwe. Wypowiedzi nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów  trzecich  –  w  szczególności  nie  mogą  mieć  charakteru  zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
 6. Klient zamieszcza Wypowiedzi w serwisie dobrowolnie.
 7. Przed upublicznieniem Wypowiedzi Spółka uprawniona jest do weryfikacji jej treści. Spółka uprawniona jest do odmowy publicznej publikacji Wypowiedzi, która narusza postanowienia niniejszego Rozdziału. W razie odmowy publikacji Wypowiedzi Klientowi nie przysługują względem Spółki żadne roszczenia.
 8. Klient z momentem zamieszczenia danej Wypowiedzi:
  a) oświadcza, iż władny jest zamieścić daną Wypowiedź w Sklepie Internetowym Latarnia.com.pl, w tym udostępnić ją nieograniczonemu kręgowi osób
  b) oświadcza, iż dana Wypowiedź nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego
  c) zamieszczając daną Wypowiedź w Sklepie Internetowym Latarnia.com.pl udziela Spółce nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez Spółkę z powyższej Wypowiedzi w działalności Sklepu Internetowego Latarnia.com.pl, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Spółki. Klientowi z tytułu udzielenia Spółce powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie
  d) na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących Wypowiedzi zamieszczonej przez Klienta w Sklepie Internetowym Latarnia.com.pl, Klient zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Spółkę z tego tytułu, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie Spółki na pierwsze wezwanie Spółki.
 9. Spółka uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego Latarnia.com.pl naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia Regulaminu. O zablokowaniu konta Klienta Spółka poinformuje na adres poczty elektronicznej Klienta aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym Latarnia.com.pl. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym.
 10. Spółka uprawniona jest do usuwania ze Sklepu Internetowego Latarnia.com.pl Wypowiedzi sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia Regulaminu.
 11. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Sklep Internetowy Latarnia.com.pl nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania Wypowiedzi. Spółka nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Klienta Wypowiedzi będą stale dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego Latarnia.com.pl i nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę przez Klienta.
 12. Spółka, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie ma obowiązku sprawdzania Wypowiedzi zamieszczonych przez Klientów w Sklepie Internetowym Latarnia.com.pl. W przypadku gdy którakolwiek z Wypowiedzi zamieszczonych w Sklepie Internetowym Latarnia.com.pl narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, należy poinformować o tym Spółkę wskazując adres internetowy, pod którym dostępna jest dana Wypowiedź w ramach Sklepu Internetowego Latarnia.com.pl oraz informując, na czym polega naruszenie. W przypadku gdy dana Wypowiedź naruszać będzie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub Regulamin, Spółka niezwłocznie usunie Wypowiedź i uniemożliwi dostęp do niej osobom trzecim.
 13. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego Latarnia.com.pl mogą być zgłaszane Spółce pisemnie na adres:  Latarnia Sp. z o.o., ul. Legionów 126-128, 81-472 Gdynia, mail: [email protected] lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronach Sklepu Internetowego Latarnia.com.pl. Reklamacje dotyczące produktów winny być zgłaszane stosownie do postanowień Rozdziału XI Regulaminu.
 14. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 11 niniejszego Rozdziału, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

 

Rozdział VI

INFORMACJE O PRODUKTACH

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego Latarnia.com.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Sklep Internetowy Latarnia.com.pl oferuje produkty nowe lub używane.
 3. Produkty nowe oferowane przez Sklep Internetowy Latarnia.com.pl wolne są od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Produkty używane oferowane przez Sklep Internetowy Latarnia.com.pl wolne są od wad prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Fizyczny stan danego produktu używanego opisany jest szczegółowo na Stronie produktowej.
 5. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego Latarnia.com.pl:
  a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  b) nie zawierają kosztów dostawy.
 6. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 7. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 8. Promocje w Sklepie Internetowym Latarnia.com.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

Rozdział VII

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego Latarnia.com.pl 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. O wszelkich planowanych przerwach w dostępie do Sklepu Internetowego Latarnia.com.pl Klienci będą w miarę możliwości powiadamiani z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie głównej Sklepu Internetowego Latarnia.com.pl.
 2. Kontakt telefoniczny ze Spółką, w szczególności mający na celu udzielenie informacji odnośnie oferowanych przez Spółkę produktów lub wyjaśnianie wątpliwości związanych ze złożonym zamówieniem, możliwy jest w Dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach 9:00 – 17:00.
 3. W celu złożenia zamówienia należy:

a)       zalogować się do Sklepu Internetowego Latarnia.com.pl lub skorzystać z możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji

b)       wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny)

c)       wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu)

d)       w przypadku gdy zamówienie będzie odebrane przez Klienta w Punkcie Odbioru – wybrać Punkt Odbioru, w którym zamówienie zostanie odebrane

e)       wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu

f)         wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT

g)       wybrać formę płatności

h)       kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze” (w przypadku odbioru osobistego w Punkcie Odbioru), w zależności od wyboru formy płatności

i)         w przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności

 1. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest Ebook w postaci pliku lub inna Treść cyfrowa, przedmiot zamówienia zostaje zapisany na koncie Klienta w ramach Sklepu Internetowego Latarnia.com.pl. Klient po zalogowaniu do Sklepu Internetowego Latarnia.com.pl może pobrać go na swoje urządzenie elektroniczne.
 2. Spółka uprawniona jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem.
 3. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
 4. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Spółkę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 5 niniejszego Rozdziału.
 5. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Spółki nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Spółka może zaproponować Klientowi:

a)       anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Spółka będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia)

b)       anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Spółka będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie)

c)       podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek)

 1. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 8 niniejszego Rozdziału (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Spółki), Spółka dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w Rozdziale XII Regulaminu.
 2. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 8 niniejszego Rozdziału (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Spółki), Spółka może anulować zamówienie w całości.
 3. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 9 i ust. 10 niniejszego Rozdziału, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Spółka zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części).
 4. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

 

Rozdział VIII

MODYFIKACJA ZAMÓWIENIA

 1. Modyfikacja złożonego przez Klienta zamówienia możliwa jest jedynie do chwili przekazania skompletowanego zamówienia do wysyłki.
 2. Klient chcący dokonać zmiany w złożonym przez siebie zamówieniu dokonanym w Sklepie Internetowym Latarnia.com.pl, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 niniejszego Rozdziału, informuje o tym fakcie Spółkę na adres poczty elektronicznej Spółki: [email protected] w tytule podając numer zamówienia.

 

Rozdział VIII

DOSTAWA ZAMÓWIENIA

 1. Dostawa zamówionych produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Latarnia.com.pl jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego Rozdziału.
 2. Klient, których chce, aby zamówienie zostało wysłane na adres znajdujący się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powinien skontaktować się ze Spółką wysyłając stosowaną wiadomość na adres poczty elektronicznej Spółki: [email protected]. Dla zamówienia wysyłanego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Spółka poinformuje Klienta o kosztach wysyłki oraz terminie realizacji zamówienia.
 3. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych produktów:
  a) za pośrednictwem firmy kurierskiej
  b) za pośrednictwem operatora pocztowego
  c) odbiór osobisty w Punkcie Odbioru
 4. Koszty dostawy, z zastrzeżeniem promocji oferowanych przez Sklep Internetowy Latarnia.com.pl, ponosi Klient i zostaną one wskazane w czasie składania zamówienia.
 5. Sprzedawca na Stronie produktowej informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji zamówienia i jego przekazania do wysyłki lub dostawy do Punktu Odbioru.
 6. Odbiór osobisty w Punkcie Odbioru możliwy jest po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym ze Spółką w Dni robocze w godzinach 9:00 – 17:00.
 7. Termin dostawy i realizacji zamówienia liczony jest w Dniach roboczych.

 

Rozdział IX

FORMY PŁATNOŚCI

 1. Klient może wybrać następujące metody płatności:
  a) przelew bankowy na rachunek bankowy Spółki (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Spółkę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Spółki i skompletowaniu zamówienia)
  b) gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w Punkcie Odbioru (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś zamówione przedmioty wydane zostaną w Punkcie Odbioru)
  c) płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Spółkę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Spółkę informacji z systemu Podmiotu realizującego płatność o dokonaniu płatności przez Klienta zaś wysyłka dokonana zostanie po skompletowaniu zamówienia)
 2. W przypadku wyboru płatności elektronicznej, o której mowa w ust. 1 lit c) niniejszego Rozdziału, Podmiotem realizującym płatność jest eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-387) przy ulicy Arkońskiej 11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000042304, o kapitale zakładowym 16.840.000,00 złotych (opłacony w całości), NIP: 521-31-03-040.
 3. W ramach płatności elektronicznych, o których mowa w ust. poprzedzającym, dostępne są następujące formy płatności:
  a) Karty płatnicze:
     - Visa
     - Visa Electron
     - MasterCard
     - MasterCard Electronic
     - Maestro

  b) ePrzelewy:
     - Płacę z inteligo (inteligo)
     - mTransfer (mBank)
     - Płacę z Orange (mBank)
     - Przelew24 (Bank Zachodni WBK)
     - Przelew z BPH (Bank BPH)
     - Płacę z iPKO (PKO BP)
     - Pekao24Przelew (Bank Pekao)
     - Płacę z PeoPay (Bank Pekao)
     - Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy)
     - PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)
     - Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)
     - Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
     - T-Mobile Usługi Bankowe (Alior Bank)
     - Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium)
     - Płać z ING (ING Bank Śląski)
     - Credit Agricole Bank Polska S.A.
     - Eurobank  płatność online (Euro Bank S.A.)
     - db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.)
     - iKO (PKO BP)
     - Płać z Plus-Bank (Plus Bank S.A)
     - Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank Polska S.A)
     - Płacę z Idea Bank (Idea Bank S.A)
     - e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A)
     - BLIK (Polski Standard Płatności sp. z o.o.)
 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności kartą, ewentualny zwrot środków nastąpi bezpośrednio na rachunek karty.

 

Rozdział X

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Spółka zamieszcza na Stronie produktowej informację o liczbie Dni roboczych, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej albo przekazania do Punktu Odbioru. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.
 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

 

Rozdział XI

REKLAMACJE

 1. Sklep Internetowy Latarnia.com.pl, zgodnie z ust. 2-4 Rozdziału VI, oferuje produkty nowe lub używane.
 2. Spółka jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową, na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. W przypadku produktów używanych, za niezgodność z umową rozumieć należy odstępstwo od opisanego w Stronie produktowej stanu fizycznego produktu.
 3. Spółka odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.
 4. Spółka w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 5. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Spółkę Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Spółki i opisem reklamacji.
 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Spółka niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu na wolny od wad, brak możliwości usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Spółka zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do ceny nabycia produktu przez Klienta.

 

Rozdział XII

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
(DOTYCZY WYŁĄCZNIE KONSUMENTÓW)

 1. Uprawnienia opisane w niniejszym Rozdziale nie dotyczą Klientów, którzy zawarli za pośrednictwem Sklepu Internetowego Latarnia. com.pl umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
 2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym Latarnia.com.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 9 niniejszego Rozdziału, oraz z zastrzeżeniem treści Załącznika nr 1 do Regulaminu.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od daty doręczenia zamówionych przedmiotów Klientowi (od dnia wydania produktu).
 4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta):
  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
  b) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  c) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę
  d) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (np. Ebook), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy
 5. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta dokonuje się poprzez złożenie stosowanego, jednoznacznego oświadczenia złożonego Spółce w formie pisma wysłanego pocztą na adres Spółki: Latarnia sp. z o.o., ul. Legionów 126-128, 81-472 Gdynia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].
 6. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego Rozdziału, wystarczy, aby przedmiotowe oświadczenie zostało wysłane przez Konsumenta przed jego upływem.
 7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może, ale nie musi być sporządzone przy wykorzystaniu formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 8. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Spółce produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. Spółka zwróci Konsumentowi uiszczoną przez niego należność z zastrzeżeniem ust. 9 niniejszego Rozdziału.
 9. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.
 10. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Spółce, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument zwraca zamówione przedmioty wysyłając je na adres Spółki.
 11. Spółka nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 12. Spółka niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty przesyłki. Spółka dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że wyrazi on zgodę na inny sposób zwrotu, z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału IX ust. 4 Regulaminu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia zamówionych produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Spółkę, Spółka nie jest zobowiązana do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 14. Konsument ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu przedmiotów, chyba że Spółka zgodziła się je ponieść.

 

Rozdział XIII

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Dane Klienta, który dokonał rejestracji konta w Sklepie Internetowym Latarnia.com.pl lub złożył zamówienie bez rejestracji w Sklepie Internetowym Latarnia.com.pl przetwarzane są w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym Latarnia.com.pl, zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).
 2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Spółka – Latarnia sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-472) przy ul. Legionów 126-128, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000556856, kapitał zakładowy: 205.000,00 zł, NIP: 5862297058, REGON 361465660 (zwana dalej w niniejszym paragrafie: Administratorem). W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się na adres e-mail: księ[email protected].
 3. Administrator oświadcza, że chroni dane osobowe Klientów na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Administrator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 4. Klient w toku procedury zamówienia, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Administratora.
 5. Uzyskane przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu: 
  a. zawarcia umowy sprzedaży lub świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, 
  b. rozliczenia płatności za zamówione produkty, 
  c. dochodzenia i roszczeń związanych z zamówieniem.
 6. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji sprzedaży, a także rozliczenia płatności oraz dochodzenia roszczeń związanych z zamówieniem lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych.
 7. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, podmiotom dostarczającym korespondencję, podmiotom wykonującym usługi archiwizacyjne oraz niszczenie dokumentacji a także podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 8. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 9. W każdym czasie Klient może zobowiązać Administratora, poprzez przesłanie stosownego zapytania na adres email: [email protected], do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.
 10. Klientowi przysługuje również prawo do żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania  danych osobowych przetwarzanych przez Administratora. Klientowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych Klienta, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 11. Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Klienta narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 12. Administrator informuję, że nie będzie przetwarzał danych osobowych w sposób prowadzący do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 13. Podanie danych osobowych w związku ze składanym zamówieniem jest dobrowolne – jednakże bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie umowy/realizacja zamówienia.

 

Rozdział XIV

POLITYKA PRYWATNOŚCI/POLITYKA COOKIES.

 1. Transmisje danych dokonywane za pośrednictwem Sklepu Internetowego Latarnia.com.pl chronione są przed dostępem osób niepowołanych (np. protokołem transmisji SSL).
 2. Spółka gwarantuje Klientom korzystającym ze Sklepu Internetowego Latarnia.com.pl prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.
 3. Spółka informuje, że nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 4. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego Latarnia.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są przez Spółkę w szczególności w celu:
  a) identyfikacji Klienta, aby wyświetlić mu właściwe informacje, odpowiadające Jego zainteresowaniom<
  b) wsparcia mechanizmów zapobiegających nadużyciom w serwisach www, w tym także wycieku danych
  c) badań statystycznych
  d) dostarczania Klientowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań
  e) badania preferencji Klienta
  f) zawarcia transakcji
 6. W większości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego Latarnia.com.pl. Klienci korzystający ze Sklepu Internetowego Latarnia.com.pl mogą dokonać, w każdym czasie, zmiany tych ustawień dotyczących plików cookies poprzez zmianę ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Spółka zastrzega, że wyłączenie przez Klienta w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików cookies, może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego Latarnia.com.pl, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z niego.
 8. Spółka informuje, że pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego Latarnia.com.pl mogą być wykorzystywane również przez współpracujących ze Sklepem Internetowym Latarnia.com.pl reklamodawców oraz partnerów handlowych.

 

Rozdział XV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Spółką.
 2. Spory pomiędzy Klientem a Spółką, wynikające z zawartej umowy sprzedaży będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. O zmianach w Regulaminie Klient zostanie poinformowany poprzez umieszczenie przez Spółkę na stronie głównej Serwisu Internetowego stosowanej informacji o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Spółka zobowiązuje się do utrzymania ww. informacji o zmianie treści Regulaminu przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Jakiekolwiek zmiany Regulaminu nie odnoszą skutku w stosunku do umów zawartych przed datą ich wprowadzenia – zawarcie każdej umowy regulują postanowienia Regulaminu obowiązujące w chwili jej zawarcia.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.

 

Załączniki do Regulaminu:

Załącznik nr 1Zasady sprzedaży Ebooków w formie plików cyfrowych w Sklepie Internetowym Latarnia.com.pl

Załącznik nr 2Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży

 
Wydawnictwo Latarnia © 2015. Wszystkie prawa zastrzeżone